DIZAJNIRANO ISTRAZUVANJE Page 01Во последните две децении поимот „говор на омраза“ стана доминантен концепт за означување на разни форми на дискриминаторски изрази, вклучително изрази кои поттикнуваат на насилство кон припадници на одредени групи дефинирани по расна, верска, етничка или друга основа, изрази што пропагираат идеи за идентитетска (расна, верска, етничка,итн.) супериорност на едни групи врз други, изрази што вклучуваат груби навреди, понижување, или каков било друг израз (вербален, текстуален,визуелен, итн.) на злоупотреба насочена кон поединци или групи дефинирани по одредена идентитетска основа.

ГОВОР НА ОМРАЗА, МЕЃУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МЕДИУМИТЕ

„Mеѓусекторката соработка на Советот за етика во медиумите со сите важни чинители за адресирање на проблемот со говорот на омраза и дискриминацијата е од клучно значење во неговото искоренување“, истакна извршната директорка на СЕММ Марина Тунева на дебатата „Поврзување меѓу саморегулаторното тело, регулаторот за радиодифузни медиуми и Народниот правобранител во заштитата на човековите права и реакцијата на говорот на омраза во медиумите“ што се одржа на 30 ноември, 2020 година.

„Говорот на омраза не е нешто ново, но борбата со него не сопира. Изминатите години направени се голем број истражувања и анализи во однос на говорот на омраза и во нив јасно се констатирани состојбите. Се укажува на слабостите на системот, на правозаштитните органи и институции“, истакна Мирче Адамчевски, претседател на Комисијата за жалби при СЕММ на дебатата посветена на говорот на омраза и дискриминаторните практики во медиумското известување.

Претставници на професионалните медиумски и новинарски организации во државата, студенти по комуникации, претставници на граѓанскиот сектор и новинари учествуваа на дебатата што се реализира на 27 август 2020 година.