Публикации

Ovs09XP96mМедиумите честопати се нарекуваат четврти столб во демократијата. Тие имаат клучна улога во следењето и истражувањето на работењето на јавните институции и навремено информирање на јавноста. Сепак, медиумите и новинарите не се имуни на корупција. Иако постои само ограничено истражување и свесност за корупцијата во медиумите, постои широк консензус дека развојот на независни, законски заштитени, професионално управувани и економски одржливи медиуми за вести, е од суштинско значење за обезбедување на отчетни, одговорни и етички медиуми.

Целта на овој Прирачник, пред сè, наменет за медиумските работници и новинари, е да ја подигне свеста за ризиците од корупција во медиумите (печатените и електронските) како и давање на соодветни препораки за нивно намалување, како и препораки за зајакнување на улогата на медиумите во борбата против корупцијата.

Насоки за превенција од корупција и промовирање на етиката во медиумите

chrome nFlKFLn6mZИзвестувањето од подрачје на вооружен конфликт/ војна е најголемиот предизвик за медиумските работници, но и најкомплицираната и најтешката работна задача. Освен тоа што самите воени активности носат ризик по безбедноста на работните услови и ризик да го изгубат животот, медиумските работници се изложени и на низа други опасности на терен. Кога една држава е во воена состојба постојано се менуваат регулативите за тоа што е дозволено и како еден странски државјанин треба да се однесува во таа држава на терен.

Медиумски работник кој не ги познава или не ја следи промената на овие регулативи, ризикува да биде уапсен/задржан од националните власти. Новинарите и снимателите на терен, не само што треба да бидат свесни за опасностите кои им се закануваат по нивните живот и слобода на движење, туку треба да бидат и свесни дека преку своето известување или објавување на различни видови на содржини (видеа) може да предизвикаат штети со смртни последици.

Насоки за известување од подрачје со вооружен конфликт/војна

Guidelines for safe and professional reporting on coronavirus COVID 19 Page 01
Советот за етика во медиумите на Македонија (СЕММ) е етаблирана организација, чија важност е препознаена во медиумската сфера и има голема прифатеност од различни чинители во областа. Унапредувањето на самоодржливоста и ефикасно функционирање се клучните цели кои СЕММ, по осум години, постоење се стреми да ги оствари за да овозможи натамошен развој на саморегулацијата. За постигнувањето на овие цели потребна е реорганизација на работењето на саморегулаторното тело, којашто треба да ја зацврсти положбата на СЕММ на долг рок. 

Guidelines for safe and professional reporting on coronavirus COVID 19 Page 01
Социјалните мрежи, колку што се корисни, толку и се комплексен простор за управување од страна на медиумите. Тие таму се соочуваат со бројни предизвици. Нивните информации се објавуваат на платформи на коишто дејствуваат и други креатори на содржини, коишто неретко шират лажни наративи, дезинформации, говор на омраза, итн. За ова и други прашања, повеќе во анализата на СЕММ „Новинарството, социјалните мрежи и саморегулацијата: можности и предизвици“.  

Guidelines for safe and professional reporting on coronavirus COVID 19 Page 01


Терминот „говор на омраза1“ се користи за именување на широк спектар од комуникациски средства за ширење на омраза и нетрпеливост.

Како поим тој ги поврзува двата пола на комуницирањето и на насилството, односно преку различни симболичко-знаковни форми ги отсликува односите помеѓу комуницирањето и насилството, како што се, на пример, насилството предизвикано од омраза или, пак, кривични дела од омраза. 
Guidelines for safe and professional reporting on coronavirus COVID 19 Page 01Советите за етика во медиумите, во својата организациска структура вообичаено вклучуваат претставници на клучните засегнати страни – новинарите, уредниците, сопствениците на медиумите и претставниците на јавноста. Секој совет за етика, во принцип, воспоставува свои правила и процедури на дејствување.
 
Сепак, праксата во глобални рамки потврдува дека извесни модели се покажале како пофункционални и оттука може да послужат како примери за разгледување при приспособувањето на структурата на веќе постоечките совети или при формирањето нови.

DIZAJNIRANO ISTRAZUVANJE Page 01Во последните две децении поимот „говор на омраза“ стана доминантен концепт за означување на разни форми на дискриминаторски изрази, вклучително изрази кои поттикнуваат на насилство кон припадници на одредени групи дефинирани по расна, верска, етничка или друга основа, изрази што пропагираат идеи за идентитетска (расна, верска, етничка,итн.) супериорност на едни групи врз други, изрази што вклучуваат груби навреди, понижување, или каков било друг израз (вербален, текстуален,визуелен, итн.) на злоупотреба насочена кон поединци или групи дефинирани по одредена идентитетска основа.

ГОВОР НА ОМРАЗА, МЕЃУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МЕДИУМИТЕ

Guidelines on inclusive media reporting during Covid 19 Page 01

УНЕСКО ги објави „Насоките за инклузивно медиумско известување за Ковид-19“ на авторката Марина Тунева, извршна директорка на Советот за етика во медиумите на Македонија.

Целта на Насоките е  се надгради постоечката етичка рамка во врска со медиумското известување за немнозинските групи, но и да им се помогне на новинарите повеќе и соодветно да ги застапуваат во медиумите. „Во текот на пандемијата, за жал, бевме сведоци на тоа како различноста сè повеќе се користи како основа за виктимизација, ширење лажни обвинувања, теории на заговор и говор на омраза кон немнозинските заедници. Оттука, медиумите мора да имаат многу поактивна улога во поттикнувањето разбирање и прифаќање на различноста меѓу луѓето. Инклузивното известување може да ги спречи овие деструктивни појави“, вели во интервју за УНЕСКО Марина Тунева. Анализите, додава Тунева, покажуваат дека недоволната застапеност и стереотипното претставување на немнозинските групи во општеството не е само карактерично за Македонија или регионот, туку и за Европа и пошироко.

„Mеѓусекторката соработка на Советот за етика во медиумите со сите важни чинители за адресирање на проблемот со говорот на омраза и дискриминацијата е од клучно значење во неговото искоренување“, истакна извршната директорка на СЕММ Марина Тунева на дебатата „Поврзување меѓу саморегулаторното тело, регулаторот за радиодифузни медиуми и Народниот правобранител во заштитата на човековите права и реакцијата на говорот на омраза во медиумите“ што се одржа на 30 ноември, 2020 година.

Заштитата на етичките принципи на известувањето низ работата на Комисијата за жалби и поплаки

korica mkd