Публикации

DIZAJNIRANO ISTRAZUVANJE Page 01Во последните две децении поимот „говор на омраза“ стана доминантен концепт за означување на разни форми на дискриминаторски изрази, вклучително изрази кои поттикнуваат на насилство кон припадници на одредени групи дефинирани по расна, верска, етничка или друга основа, изрази што пропагираат идеи за идентитетска (расна, верска, етничка,итн.) супериорност на едни групи врз други, изрази што вклучуваат груби навреди, понижување, или каков било друг израз (вербален, текстуален,визуелен, итн.) на злоупотреба насочена кон поединци или групи дефинирани по одредена идентитетска основа.

ГОВОР НА ОМРАЗА, МЕЃУНАРОДНА И НАЦИОНАЛНА ПРАВНА РАМКА, СО ПОСЕБЕН ОСВРТ НА МЕДИУМИТЕ