Начин на работа

Советот во стварувањето на утврдените цели, на својата мисија и визија работи преку следниве дејности и активности: ја унапредува и штити новинарската професија преку унапредување и заштита на етичките стандарди во медиумите, преку зајакнување на саморегулацијата во медиумите во Република Македонија. Во таа насока, во својата работа СЕММ ги презема следниве активности:

▷Следење на примената на професионалните стандарди во новинарското известување во Република Македонија;
▷ Обезбедување стручна и советодавна помош за членовите на Советот и на пошироката јавност; 
▷ Организирање семинари, работилници, конференции, дебати и други активности со цел да се унапредат професионалните стандарди и да се промовира работата на Советот;
▷ Покренување иницијативи пред надлежните органи со цел создавање услови за непречено работење на саморегулаторното тело за медиуми во Република Македонија;
▷ Размена на искуства и информации со сродни здруженија и други здруженија на граѓани во земјата и во странство;
▷ Издавање книги, брошури, билтени и други публикации, и создавање и ажурирање на веб-страницата и профилите на социјалните мрежи, заради остварување на целите на Советот;

За постигнување на своите цели и задачи, Советот дејствува врз основа на Уставот и законите на Република Македонија, врз основа на Кодексот на новинарите на Македонија, како и врз основа на сите меѓународни документи ратификувани од страна на Република Македонија кои се однесуваат на слободата на медиумите, слободата на говорот и правата на човекот.